Voorwaarden – Hurricane

Voorwaarden

 1. De klant wordt met name gewezen op de bepalingen van clausule 11.  

2. INTERPRETATIE  

2.1 Definities:  

“Werkdag”  

een dag (anders dan een zaterdag, zondag of nationale feestdag) waarop banken in Londen geopend zijn.  

“Voorwaarden”  

de in dit document aangegeven voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd volgens clausule 14.

“Contract“  

het contract tussen Pelsis Limited en de klant voor de verkoop en aankoop van de goederen volgens deze voorwaarden.  

“Klant”  

de persoon of firma die de goederen bij Pelsis Limited koopt.  

“Overmacht”  

heeft de betekenis die in clausule 12 wordt gegeven.

“Goederen”  

de goederen (of delen daarvan) die in de bestelling zijn vermeld.  

“Bestelling”  

de bestelling van de klant voor de goederen, zoals aangegeven op het bestelformulier van de klant.  

“Specificatie”  

iedere specificatie voor de goederen die door de klant en Pelsis Limited is overeengekomen.

“Pelsis Limited“ 

Pelsis Limited, geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 01576542, met statutaire zetel in Sterling House, Grimbald Crag Close, Knaresborough, North Yorkshire HG5 8PJ.

 

 

2.2 Interpretatie  

(a) Een verwijzing naar een statuut of statutaire bepaling is een verwijzing naar een dergelijk statuut of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw uitgevaardigd. Een verwijzing naar een statuut of statutaire bepaling omvat alle ondergeschikte wetgeving die krachtens dat statuut of statutaire bepaling is gemaakt, zoals gewijzigd of opnieuw uitgevaardigd.

(b) iedere zinsnede die door de termen geïntroduceerd wordt, met inbegrip van, bevat, of een soortgelijke uitdrukking, moet als illustratief worden opgevat en mag de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan niet beperken.  

(c) Een verwijzing naar schrijven of schriftelijk omvat ook e-mails.

 

 

 

3. CONTRACTS BASIS

3.3 De bestelling wordt slechts geacht te zijn aanvaard wanneer Pelsis Limited een bevestiging van de bestelling (schriftelijk, mondeling of door gedrag) afgeeft, op welk moment het contract zal zijn aangegaan.  

3.2 De bestelling vormt een aanbod van de klant om de goederen in overeenstemming met deze voorwaarden te kopen. De klant is er verantwoordelijk voor dat de voorwaarden van de bestelling en de toepasselijke specificatie die door de klant wordt ingediend volledig en nauwkeurig zijn.

3.3 De bestelling wordt slechts geacht te zijn aanvaard wanneer Pelsis Limited een bevestiging van de bestelling (schriftelijk, mondeling of door gedrag) afgeeft, op welk moment het contract zal zijn aangegaan.

3.4 De klant doet afstand van elk recht waar hij op anders op zou moeten vertrouwen op een onderschreven termijn, geleverd met of vervat in documenten van de klant die niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden.

 

3.5 Alle door Pelsis Limited geproduceerde monsters, tekeningen of advertenties en illustraties in de catalogi of brochures van Pelsis Limited worden uitsluitend geproduceerd met het doel een indicatie te geven van de goederen waarnaar verwezen wordt. Zij zullen geen onderdeel vormen van het contract en hebben geen contractuele waarde.

3.6 Een offerte van de goederen door Pelsis Limited houdt geen aanbod in. Een offerte is slechts geldig voor een periode van 30 werkdagen vanaf de datum van uitgifte.

 

4. OEDEREN  

4.1 Pelsis Limited behoudt zich het recht voor de specificatie van de goederen te wijzigen indien dit vereist is door van toepassing zijnde statutaire of wettelijke vereisten.

 

5. LEVERING  

5.1 Pelsis Limited draagt er zorg voor dat elke levering van de goederen vergezeld gaat van een leverbon waarin de datum van de bestelling, de soort en hoeveelheid van de goederen zijn vermeld.

5.2 Pelsis Limited gebruikt een netwerk van transporteurs om de levering uit te voeren en hun prestaties worden bewaakt. Vervoer is gratis op alle bestellingen van meer dan £199 (exclusief BTW) voor standaard levering de volgende dag op het vasteland van het Verenigd Koninkrijk. Voor bestellingen van minder dan £199 wordt een bedrag van £7.95 plus BTW in rekening gebracht op het vasteland van het Verenigd Koninkrijk. Voor elke levering buiten het vasteland van het Verenigd Koninkrijk worden kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld in het contract.

5.3 Pelsis Limited kan naar eigen goeddunken een speciale levering binnen het vasteland van het Verenigd Koninkrijk regelen waarvoor extra kosten in rekening zullen worden gebracht. Speciale bezorging kan niet voor alle postcodes gegarandeerd worden en de klant dient deze beschikbaarheid bij Pelsis Limited te bevestigen op het moment dat de bestelling geplaatst wordt.  

5.4 Pelsis Limited zal de goederen bezorgen op de locatie die in de bestelling vermeld staat of op een andere locatie (Bezorglocatie) die door door de partijen overeengekomen is.

5.5 De bezorging is compleet als het lossen van de goederen op de bezorglocatie is voltooid. Als de klant verzoekt om de goederen zonder handtekening op de bezorglocatie achter te laten, dan zal Pelsis Limited niet verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade mocht de bestelling op enigerlei wijze beschadigd zijn of tekortkomingen bevatten.

5.6 Genoemde datums de voor levering zijn slechts bij benadering en het tijdstip van bezorging is niet van wezenlijk belang. Pelsis Limited zal niet aansprakelijk zijn voor vertragingen in de levering van de goederen die veroorzaakt worden door een overmachtssituatie, of het feit dat de klant niet in staat is om aan Pelsis Limited adequate leveringsinstructies of andere instructies te geven die relevant zijn voor de levering van de goederen.

5.7 Als Pelsis Limited de goederen niet levert, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten en onkosten die de klant oploopt voor het verkrijgen van vervangende goederen met een gelijke omschrijving en kwaliteit in de goedkoopst beschikbare markt, verminderd met de prijs van de goederen. Pelsis Limited zal niet aansprakelijk zijn voor het niet leveren van de goederen voor zover dat het feit dat deze niet geleverd worden veroorzaakt wordt door een overmachtsituatie, of het feit dat de klant Pelsis Limited geen adequate leveringsinstructies of andere instructies gegeven heeft die relevant zijn voor de levering van de goederen.

5.8 Als de klant de levering van de goederen niet aanvaardt na drie pogingen van de koerier van Pelsis Limited om de klant te informeren dat de goederen gereed zijn, dan, behalve wanneer een dergelijke tekortkoming of vertraging veroorzaakt wordt door een overmachtssituatie of het niet nakomen door Pelsis Limited van haar verplichtingen uit hoofde van het contract, zal Pelsis Limited de goederen opslaan totdat de levering heeft plaatsgevonden en zal Pelsis Limited naar eigen goeddunken alle daarmee verband houdende kosten en onkosten aan de klant in rekening brengen.  

5.9 Als de stappen in artikel 5.8 zijn genomen en de klant de goederen niet heeft geaccepteerd, dan kan Pelsis Limited de goederen geheel of gedeeltelijk doorverkopen of er anderszins over beschikken, en na aftrek van redelijke opslag- en verkoopkosten, extra kosten bovenop de prijs van de goederen of manco’s lager dan de prijs van de goederen bij de klant in rekening brengen.  

 

5.10 Pelsis Limited kan de goederen in termijnen leveren, die afzonderlijk gefactureerd en betaald zullen worden. Elke vertraging in de levering of tekortkoming in een termijn geeft de klant niet het recht om een andere termijn te annuleren.

 

6. KWALITEIT  

6.1 Garanties voor elk type goederen zijn specifiek voor dat type goederen en de klant dient in ieder geval de specifieke productrichtlijnen te raadplegen.

6.2 Afhankelijk van clausule 6.1, als:  

(a) de klant Pelsis Limited tijdens de garantieperiode binnen een redelijke termijn schriftelijk in kennis stelt na ontdekking dat sommige of alle goederen niet aan de garantie voldoen;  

(b) Pelsis Limited een redelijke kans krijgt om dergelijke goederen te onderzoeken, de goederen zijn gebruikt in overeenstemming met de instructies van Pelsis Limited en er is slechts sprake van redelijke ‘slijtage’; en  

(c) de klant (indien Pelsis Limited hierom verzoekt) deze goederen op kosten van de klant naar de vestiging van Pelsis Limited retourneert,

Pelsis Limited zal naar eigen goeddunken de defecte goederen repareren of vervangen, of de prijs van de defecte goederen volledig terugbetalen, afhankelijk van de staat van de goederen.  

 

6.3 Pelsis Limited zal niet aansprakelijk zijn wanneer de goederen niet aan de garantie voldoen, zoals uiteengezet in clausule 6.1 in één van de volgende situaties:  

(a) de klant blijft dergelijke goederen gebruiken na kennisgeving, overeenkomstig clausule 6.1;  

(b) het defect ontstaat doordat de klant de mondelinge of schriftelijke instructies van Pelsis Limited met betrekking tot de opslag, inbedrijfstelling, installatie, gebruik en onderhoud van de goederen niet heeft opgevolgd, of (indien er geen sprake is van) een goede handelspraktijk met betrekking hiertoe;  

(c) het defect ontstaat als gevolg van Pelsis Limited nadat tekeningen, ontwerpen of specificaties door de klant geleverd zijn;  

(d) de klant deze goederen wijzigt of repareert zonder de schriftelijke toestemming van Pelsis Limited; of  

(e) het defect ontstaat als gevolg van opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden.  

 

Als de goederen naar Pelsis Limited zijn teruggestuurd vanwege een defect, maar na testen niet door Pelsis Limited als defect worden beschouwd, dan zullen de goederen aan de klant worden geretourneerd. De kosten van het vervoer van en naar Pelsis Ltd zal op de volgende factuur bij de klant in rekening worden gebracht, of als vervangende goederen kosteloos zijn verzonden, dan zal Pelsis Limited voor die kosten een factuur naar de klant sturen.  

6.4 Behalve zoals bepaald in deze clausule 6 is Pelsis Limited niet aansprakelijk jegens de klant voor wat betreft het niet naleven door de goederen met betrekking tot de garanties voor elk type goederen zoals uiteengezet in clausule 6.1.

6.5 De voorwaarden die geïmpliceerd worden door secties 13 tot en met 15 van de Sale of Goods Act 1979 zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van het contract.

6.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op gerepareerde of vervangende goederen die door Pelsis Limited worden geleverd.  

 

7. LEVERING, BESCHADIGDE GOEDEREN EN RETOURZENDINGEN CONTROLEREN  

7.1 Na levering van de goederen heeft de klant maximaal 72 uur de tijd om ontbrekende of beschadigde zaken te controleren en Pelsis Limited telefonisch, per e-mail of schriftelijk op de hoogte te stellen. Elke kennisgeving aan Pelsis Limited na deze periode zal niet geaccepteerd worden en de goederen zullen beschouwd worden als zijnde geaccepteerd. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de klant met betrekking tot garanties zoals beschreven in clausule 6.1.

7.2 Indien de goederen, zoals omschreven in clausule 7.1, als beschadigd wordt beschouwd, dient de klant fotografisch bewijs van de beschadigde goederen te nemen en deze aan Pelsis Limited overhandigen. Beschadigde goederen moeten ter beschikking worden gesteld aan Pelsis Limited om opgehaald te worden als Pelsis Limited dit noodzakelijk acht, zodat Pelsis Limited in staat gesteld wordt de schade te beoordelen en hun producten te verbeteren.  

7.3 Voordat voor de levering getekend wordt, is het van essentieel belang op te merken dat het aantal dozen met ontvangen goederen overeenkomt met het aantal op de leverbon van de vervoerder voor Pelsis Limited. Als er voor delen van een bestelling getekend is maar deze zijn niet ontvangen, dan kan Pelsis Limited geen claim bij haar transporteur indienen.  

7.4 De klant kan zijn bestelling annuleren en ongebruikte en verkoopbare goederen die door haar zijn gekocht retourneren, door Pelsis Limited binnen 30 kalenderdagen na de voltooiing van de levering op de hoogte te stellen van de annulering. Wanneer de bestelling van goederen uit meerdere zendingen bestaat, geldt de annuleringsperiode van 30 kalenderdagen voor de goederen vanaf de datum van de laatste zending naar de klant.

7.5 Alle rechten om de goederen te annuleren of te retourneren vervallen na de 30 kalenderdagen (maar dit doet geen afbreuk aan de rechten die de klant kan hebben met betrekking tot de kwaliteit van de goederen).

7.6 Om haar recht uit te oefenen de goederen te annuleren of te retourneren, kan de klant Pelsis Limited hiervan per post, telefoon of e-mail op de hoogte stellen en dit naar Pelsis Ltd, Sterling House, Grimbald Crag Close, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8PJ sturen, of telefonisch op 0800 688 5359, of per e-mail via customer.care@pelsis.com. Als de klant zijn bestelling annuleert wegens problemen met de goederen, dient Pelsis Limited op het moment van annulering van het probleem op de hoogte te worden gesteld.

77.7 Bij annulering om welke reden dan ook, moet de klant de ongebruikte goederen onverwijld naar Pelsis Limited retourneren (samen met de oorspronkelijke verpakking), tenzij Pelsis Limited ermee instemt dat de klant de goederen kan weggooien, in welk geval de klant de instructies van de fabrikant moet opvolgen, voordat gevaarlijke goederen worden weggegooid. Goederen moeten geretourneerd worden met alle onderdelen en ook alle ontvangen promotieartikelen (inclusief gratis geschenken) of additionele producten met korting.  

7.8 Pelsis Limited zal ophaalkosten in rekening brengen die aan de klant bevestigd zullen worden op het moment dat verzocht wordt de goederen terug te sturen die volgens de 30 kalenderdagen in deze clausule geretourneerd worden. Er zullen maximaal 2 ophaalpogingen worden ondernomen, inclusief voor defecte goederen, mochten deze niet lukken, dan wordt de klant ervoor verantwoordelijk om de goederen binnen 5 werkdagen naar Pelsis Limited terug te sturen en zullen eventuele kosten voor het mislukte ophalen in rekening worden gebracht op de volgende factuur van de klant.  

7.9 Pelsis Limited behoudt zich het recht voor om minderingen aan te brengen op het terug te betalen bedrag uit hoofde van dit contract voor waardeverlies van de geretourneerde goederen, wanneer de goederen tekenen van onredelijk gebruik vertonen. Onredelijk gebruik omvat het hanteren van de goederen verder dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

7.10 Pelsis Limited behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor geretourneerde goederen die niet verkoopbaar zijn.  

 

7.11 7.11 Voor de klant op maat gemaakte goederen kunnen niet geretourneerd of geannuleerd worden onder deze clausule 7. Dit geldt ook voor goederen die op bestelling gemaakt of gesneden worden en groter zijn dan het formaat van netten of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.  

7.12 Pelsis Limited behoudt zich het recht voor om voorraadkosten in rekening te brengen op goederen die geretourneerd worden en de klant zal op het moment van het verzoek om de goederen terug te sturen van dergelijke kosten op de hoogte worden gesteld.

 

8. TITEL EN RISICO  

8.1 8.1 Het risico van de goederen gaat over op de klant na voltooiing van de levering.  

8.2 Het eigendom van de goederen zal niet op de klant overgaan tot welke van de hieronder genoemde clausules zich het eerst voordoet:  

(a) Pelsis Limited ontvangt volledige betaling (in contanten of vrijgegeven fondsen) voor de goederen en andere goederen die Pelsis Limited aan de klant heeft geleverd; en  
(b) De klant verkoopt de goederen door, in welk geval het eigendom van de goederen op het in clausule 8.4 genoemde moment op de klant zal overgaan. 

8.3 Totdat het eigendomsrecht van de goederen aan de klant is overgedragen, zal de klant:

(a) de goederen afzonderlijk van alle andere goederen in het bezit van de klant opslaan, zodat zij gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van Pelsis Limited;  
(b) geen identificatiemerken of verpakkingen op of met betrekking tot de goederen verwijderen, onleesbaar maken of bedekken;
c) de goederen in goede staat houden en deze vanaf de datum van levering verzekeren tegen alle risico's voor de volledige prijs;  
(d) Pelsis Limited onmiddellijk op de hoogte stellen als het onderworpen wordt aan één van de gebeurtenissen vermeld in clausule 10.1; en  
(e) Pelsis Limited dergelijke informatie verstrekken met betrekking tot de goederen die Pelsis Limited van tijd tot tijd nodig kan hebben.

8.4 Behoudens clausule 8.5 mag de klant de goederen doorverkopen of gebruiken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering (maar niet anderszins) voordat Pelsis Limited betaling voor de goederen ontvangt. Als de klant de goederen echter vóór dat tijdstip doorverkoopt:

(a) doet het dit als principaal en niet als agent van Pelsis Limited; en  
(b) gaat het eigendomsrecht op de goederen van Pelsis Limited op de klant over onmiddellijk vóór het tijdstip waarop de wederverkoop door de klant plaatsvindt.  

8.5 Als de klant onderhavig wordt aan één van de in clausule 10.1 genoemde gebeurtenissen voordat het eigendomsrecht op de goederen op de klant overgaat, dan kan Pelsis Limited, zonder enige beperking van enig ander recht of rechtsmiddel:  

(a) vervalt het recht van de klant om de goederen door te verkopen of te gebruiken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering onmiddellijk; en  
(b) Pelsis Limited kan te allen tijde:
(i) van de klant eisen dat hij alle goederen in zijn bezit die niet doorverkocht zijn of onherroepelijk in een ander product verwerkt zijn overhandigd; en
(ii) als de klant dit niet tijdig doet, Pelsis Ltd locaties van de klant of van derden, waar de goederen zijn opgeslagen, kunnen betreden om deze terug te vorderen.

9. PRIJZEN EN BETALINGEN  

9.1 De prijs van de goederen is de prijs die in de bestelling vermeld is, of, indien geen prijs vermeld wordt, de prijs die vermeld is in de gepubliceerde prijslijst van Pelsis Limited die van kracht is op de datum van levering.  

9.2 Pelsis Limited kan, door de klant op enig moment voor de levering te informeren, de prijs van de goederen verhogen om stijgingen van de kosten van de goederen te verdisconteren die het gevolg zijn van: /p>

(a) factoren die niet onder de controle vallen van Pelsis Limited (inclusief wisselkoersschommelingen, verhogingen van belastingen en heffingen, en stijgingen van de arbeids-, materialen- en andere productiekosten);
(b) verzoeken van de klant om de leverdatum(s), hoeveelheden of soorten bestelde goederen of de specificatie te wijzigen; of
(c) vertragingen die veroorzaakt worden door instructies van de klant of het niet verstrekken van adequate of nauwkeurige informatie of instructies door de klant aan Pelsis Limited.  

9.3 De prijs van de goederen sluit bedragen uit met betrekking tot de BTW, die de klant bovendien aan Pelsis Limited moet betalen tegen het geldende tarief, onder voorbehoud van ontvangst van een geldige BTW-factuur.

9.4 Pelsis Limited kan de goederen op of op elk moment na de voltooiing van de levering aan de klant factureren.

9.5 De klant zal de factuur volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden betalen. De betaling wordt overgemaakt naar de schriftelijk door Pelsis Limited bevestigde bankrekening. Tijd voor betaling is van essentieel belang.

9.6 Als de cliënt geen betaling heeft verricht die men contractueel aan Pelsis Limited verschuldigd is op de vervaldag van betaling, dan moet de klant van tijd tot tijd rente betalen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 6% per jaar boven het basistarief van de Bank of England. Deze rente wordt dagelijks berekend vanaf de vervaldag tot aan de feitelijke betaling van het achterstallige bedrag, hetzij vóór of na een gerechtelijke uitspraak. De klant dient de rente samen met het achterstallige bedrag te betalen.  

9.7 De klant zal alle uit hoofde van het contract verschuldigde bedragen volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, reductie of inhouding (met uitzondering van enige reducties of inhoudingen die wettelijk vereist zijn). Pelsis Limited kan op elk moment, zonder beperking van enige andere rechten of rechtsmiddelen die zij mag hebben, bedragen die de klant aan haar verschuldigd is verrekenen met bedragen die Pelsis Limited aan de klant verschuldigd is.

9.8 Op rekeningen die met een creditcard betaald worden, worden momenteel geen administratiekosten in rekening gebracht, maar op geretourneerde goederen waarvoor een terugbetaling op een creditcard vereist is, wordt een toeslag van 5% in rekening gebracht.  

9.9 Bestellingen worden alleen op krediet vrijgegeven als er geen achterstallige facturen van de klant aan Pelsis Limited bestaan en het totale saldo van de rekening, plus eventuele nieuwe orders de goedgekeurde kredietlimiet voor de klant niet overschrijden.

9.10 Pelsis Limited behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling van de klant te vragen als betalingsvoorwaarden of kredietlimieten zijn overschreden.

 

10. BEËINDIGING  

10.1 Pelsis Limited kan, zonder haar andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen indien:

(a) de klant een materiële schending van de voorwaarden van het contract pleegt en (als een dergelijke schending teniet kan worden gedaan) die schending niet binnen tien dagen nadat die partij schriftelijk in kennis is gesteld van de schending, is verholpen;  

(b) de klant stappen of acties onderneemt in verband met het aanvragen van een faillissement, voorlopige liquidatie of schikking of regeling met zijn crediteuren (anders dan in verband met een solvabele herstructurering), opgeheven wordt (hetzij vrijwillig, hetzij op bevel van de rechter, tenzij met als doel een solvabele herstructurering), een curator aangesteld wordt voor één van zijn activa of zijn activiteiten beëindigt;

(c) de klant zijn gehele of een wezenlijk deel van zijn bedrijf opschort, dreigt op te schorten, ophoudt of dreigt te staken; of  
(d) de financiële positie van de klant zodanig verslechtert dat naar oordeel van Pelsis Limited het vermogen van de klant om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract naar behoren na te komen in gevaar is gebracht.

10.2 Zonder haar andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan Pelsis Limited de levering van de goederen op grond van de overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de klant en Pelsis Limited opschorten, indien de klant onderworpen wordt aan één van de gebeurtenissen vermeld in clausule 10.1 (a) tot en met clausule (d), of Pelsis Limited redelijkerwijs van mening is dat de klant op het punt staat aan één van deze voorwaarden onderworpen te worden, of dat de klant op de vervaldatum voor de betaling geen bedrag heeft betaald dat krachtens dit contract verschuldigd is.  

10.3 Zonder haar andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan Pelsis Limited het contract met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de klant indien de klant op de vervaldag voor de betaling geen bedrag uit hoofde van het contract heeft betaald.  

10.4 Bij beëindiging van het contract om welke reden dan ook zal de klant alle uitstaande onbetaalde facturen en rente van Pelsis Limited onmiddellijk aan Pelsis Limited betalen.

10.5 Beëindiging van het contract heeft geen invloed op de bij de beëindiging opgebouwde rechten en rechtsmiddelen van de partijen, inclusief het recht om schadevergoeding te vorderen in verband met inbreuken op dit contract die bestonden op of vóór de datum van beëindiging.

10.6 Alle bepalingen van het contract die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld zijn om op of na de beëindiging van kracht te worden of te blijven, blijven volledig van kracht.  

 

11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

11.1 Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Pelsis Limited beperken of uitsluiten voor:

(a) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing);
(b) bedrog of een frauduleuze onjuiste voorstelling;
(c) schending van de voorwaarden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979;
(d) defecte producten die onder de Consumer Protection Act 1987 vallen; of  
(e) iedere kwestie ten aanzien waarvan het onwettig zou zijn dat Pelsis Limited aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

11.2 Behoudens clausule 11.1:  

((a) Pelsis Limited zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn jegens de klant, hetzij in overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, voor enig winstderving, of enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het contract; en  

(b) de totale aansprakelijkheid van Pelsis Limited jegens de klant met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het contract, hetzij in overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke rechten of anderszins, zal in geen geval meer bedragen dan 110% van de prijs van de goederen.

 

12. FORCE MAJEURE (OVERMACHT)  

12.1 Overmacht betekent alle omstandigheden die niet in redelijke mate onder de controle van een partij vallen, inclusief, maar niet beperkt tot

(a) overmacht, overstromingen, droogte, aardbevingen of andere rampen;  
(b) epidemie of pandemie;
(c) terroristische aanslag, burgeroorlog, dreiging van oorlogsvoorbereiding, embargo, of het afbreken van diplomatieke betrekkingen;
(d) nucleaire of chemische besmetting
(e) instorten van gebouwen, brand, explosie of ongeval;
((f) onderbreking of uitval van de publieke diensten; of
(g) elke wet of actie die door een overheid of overheidsinstantie wordt genomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opleggen van een beperking, quotum of verbod op uitvoer of invoer.

112.2 Geen van de partijen zullen dit contract overtreden en evenmin aansprakelijk zijn voor vertraging in het uitvoeren of niet nakomen van enige van haar verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien een dergelijke vertraging of niet nakomen het gevolg is van overmacht. Indien de periode van vertraging of niet-nakoming twee maanden aanhoudt, kan de niet betroffen partij dit contract beëindigen door de betrokken partij 14 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.

13. GEGEVENSBESCHERMING  

13.1 Pelsis Limited zal de gegevens van de klant bewaren voor de doeleinden van het contract en in overeenstemming met het privacybeleid van Pelsis Limited. Voor het doel van de General Data Protection Regulation (GDPR/Algemene gegevensbeschermingsverordening) en eventuele latere vervangingswetgeving is Pelsis Limited de gegevensbeheerder.  

13.2 Het privacybeleid van Pelsis Limited dient te worden herzien om de soorten bewaarde gegevens te bevestigen en de redenen om dit te doen, maar voor het contract zal Pelsis Limited de volgende gegevens over de klant bewaren:

(a) Naam, adres, e-mail, telefoonnummer en financiële gegevens voor betalingen.  
(b) Trainingsdocumenten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

13.3 Pelsis Limited kan ook van u verlangen dat u uw creditcard- of debetkaartgegevens valideert om frauduleuze betalingen te voorkomen. Bij het verstrekken van deze informatie kunnen de persoonlijke gegevens van de klant worden doorgegeven aan derden, zoals kredietbureaus, om een bewijs te krijgen voor goedkeuring van betalingen, kredietreferenties, orderafhandeling, levering, gegevensanalyse of klantenondersteuning.  

13.4 Pelsis Limited kan de gegevens van de klant ook openbaar moeten maken wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen en zal eisen dat de persoonlijke gegevens aan haar transporteurs worden doorgegeven om orders te kunnen bezorgen.

 

14. ALGEMEEN  

14.1 Opdracht en andere transacties.  

(a) Pelsis Limited kan te allen tijde, alle of één van onze rechten of verplichtingen onder het contract toewijzen, overdragen, opdragen, uitbesteden of op elke andere wijze afhandelen.
(b) de klant mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pelsis Limited zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het contract niet toewijzen, overdragen, hypotheken er op verkrijgen, kosten in rekening brengen, uitbesteden, een trust verklaren of op enige andere manier handelen.

14.2 Volledige overeenkomst.  

alle eerdere overeenkomsten, beloften, verzekeringen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp.
(b) elke partij stemt ermee in dat zij geen verhaal kunnen halen met betrekking tot verklaringen, afspraken, verzekeringen of garanties (hetzij onschuldig of onachtzaam gemaakt) die niet in deze overeenkomst zijn uiteengezet. Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen aanspraak kunnen maken op onschuldige of nalatige onjuiste voorstelling van zaken of nalatige onjuiste verklaringen op basis van verklaringen in deze overeenkomst.

14.3 Variatie. Geen enkele wijziging van dit contract zal van kracht zijn tenzij dit schriftelijk vastgelegd en ondertekend is door de partijen (of hun gemachtigde vertegenwoordigers).

14.4 Afstandsverklaring Het niet of te laat uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel in het contract of door de wet zal geen verschoning zijn van dat recht of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat recht of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat recht of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

14.5 Ontbinding Als enige bepaling of gedeeltelijke bepaling van het contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd voor zover dit minimaal nodig is om dit geldig, legaal en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de relevante bepaling of deelbepaling als geschrapt beschouwd. Elke wijziging of schrapping van een bepaling of deelbepaling onder deze clausule zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het contract niet beïnvloeden.

14.6 Kennisgevingen . 

(a) Elke kennisgeving of andere mededeling die aan een partij wordt gedaan krachtens of in verband met het contract, moet schriftelijk aan die partij worden gedaan op haar statutaire zetel (als het een bedrijf is) of op haar hoofdvestiging (in ieder ander geval) of ieder ander adres dat deze partij in overeenstemming met deze clausule schriftelijk aan de wederpartij heeft opgegeven en dat persoonlijk zal worden bezorgd, verzonden per vooraf betaalde eerste klas post of een andere bezorgdienst op de volgende werkdag, commerciële koerier, e-mail.  

(b) Een kennisgeving of andere mededeling wordt geacht te zijn ontvangen: indien persoonlijk bezorgd, wanneer deze wordt achtergelaten op het in clausule (a) bedoelde adres; indien verzonden via een vooruitbetaalde eerste klas post of een andere bezorgdienst op de volgende werkdag, om 09:00 uur op de twee werkdagen na het per post versturen; indien bezorgd door een commerciële koerier, op de datum en het tijdstip waarop de ontvangstbevestiging van de koerier ondertekend is; of, indien verzonden per e-mail, één werkdag na verzending.

(c) De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op gerechtelijke acties of andere documenten in een rechtszaak.

14.7 Rechten van derden. Niemand anders dan een partij bij dit contract en hun toegestane vertegenwoordigers hebben het recht om voorwaarden af te dwingen.

14.8 Klachten. Pelsis Limited neemt elke klacht zeer serieus. Indien de klant op enigerlei wijze ontevreden is over de diensten of goederen, wil Pelsis Limited daarvan op de hoogte gebracht worden. Pelsis Limited streeft ernaar de klacht van de klant binnen 24 uur te bevestigen. Als de klant een formele klacht wil indienen, dient hij per post contact op te nemen met Pelsis Limited: Customer Care, Pelsis Ltd, Sterling House,  

Grimbald Crag Close, Knaresborough, HG5 8PJ, telefonisch op 0800 688 5359, of per e-mail op customer.care@pelsis.com.  

 

14.9 Klachtenafhandeling Zodra Pelsis Limited een grondig onderzoek heeft uitgevoerd, zal er een definitieve reactie gegeven worden. Dit zal een overzicht van de details van het onderzoek geven, hoe men tot een besluit gekomen is en wat men zal doen om de zaken te corrigeren.  

14.10 Toepasselijk recht Het contract en ieder geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) dat voortvloeit uit of verband houdt met het contract of de inhoud of vorming ervan, valt onder en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.  

14.11 Jurisdictie. Elke partij is het er onherroepelijk mee eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of claims te beslechten (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeien uit of verband houden met dit contract of het onderwerp of de vorming ervan